Kalibracja, nazywana również wzorcowaniem jest ogółem czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

Czynności pozwalające wzorcować mierniki elektryczne

wzorcowanie mierników elektrycznychWzorcowanie multimetru jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa musi zostać opracowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów akredytowanych. Na czym właściwie polega wzorcowanie mierników elektrycznych? Urządzenie, które przeznaczone jest do kalibracji będzie dokonywało pomiarów wraz z urządzeniem wzorcowym. Jeśli wyniki nie będą odbiegały od siebie, będzie to oznaczało, że sprzęt ten jest rzetelny i wiarygodny. Pomiary w laboratorium wzorcującym wykonuje wykwalifikowany personel laboratorium według ustalonych i zatwierdzonych procedur w ściśle określonych warunkach, na przykład w ustalonych warunkach odniesienia, takich jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie itp. Podczas wzorcowania musi być zachowana spójność pomiarowa, stanowiąca nieprzerwany ciąg odniesień przyrządu wzorcowanego do wzorca krajowego lub międzynarodowego. Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.

Podsumowując, celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary, lub poświadczenie, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne przy czym wynik wzorcowania poświadczany jest w świadectwie wzorcowania. W przypadku przyrządów pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych świadectwo wzorcowania jest właściwym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym porównanie dokładności przyrządu ze wzorcem określające jego sprawność pomiarową.

About the author: aniam